Info om foreningen » Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE SVØMMEKLUB
§ 1.

Klubbens navn er Roskilde Svømmeklub,
(RSK), stiftet den 28. oktober 1974. Dens
hjemsted er Roskilde kommune.

§ 2.
Roskilde Svømmeklubs formål er at fremme
interessen for svømning og livredning. Dette
formål sikres ved at tilbyde undervisning på
alle hold.

§ 3.
Roskilde Svømmeklub er medlem af DGI,
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 4.
1. Som medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i klubbens
    aktiviteter.
2. Indmeldelse sker til klubbens forretningsfører.
3. Medlemskabet gælder for perioden 1.9. - 31.8.
4. Restance ud over 1. rykker medfører ophør af medlemskabet.

§ 5.
Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af
en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle
valg gælder for 2 år, dog således at formand
og kasserer ikke kan vælges for samme periode.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 6.
Klubbens kontingent fastsættes hvert år på
den ordinære generalforsamling.

§ 7.
1. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser,
for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
2. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse
over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.
3. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens
formue eller udbytte af nogen art.

 
§ 8.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen,
der afholdes hvert år inden for perioden 1. februar - 31. marts.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel gennem
den lokale presse. Eventuelle forslag tilstilles skriftligt formanden
mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har
stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig
stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et
medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de
afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Afstemning kan kun ske ved personligt fremmøde.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9.
På ordinære generalforsamlinger er dagsordenen
følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af forslag.
7. Valg af:
    a. Formand
    b. Kasserer
    c. Bestyrelsesmedlemmer
    d. 2 suppleanter
    e. Revisor
8. Eventuelt
 § 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,
når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/4 af klubbens
medlemmer stiller skriftligt krav herom med
forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
senest 5 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med
ordinær generalforsamling.

§ 11.
Klubben tegnes ved underskrift af formand
og kasserer i den daglige økonomiske drift,
dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån af den
samlede bestyrelse.

§ 12.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest
1 uge efter generalforsamlingen med næstformand
og sekretær, og der vælges repræsentanter
til diverse udvalg.
Kassereren fører klubbens regnskab, og
opstiller årsregnskab og status til forelæggelse
for klubbens revisorer.
Medlemskartoteket føres af klubbens forretningsfører.
Alle ud- og indbetalinger skal ske af eller til kassereren.
Der udfærdiges et kortfattet referat af bestyrelsesmøderne.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet,
dog med mulighed for honorar til formand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
4 af dens medlemmer er til stede.
Referatet godkendes af bestyrelsen.

§ 13.
Klubbens regnskab er kalenderåret.

§ 14.
Af klubbens 2 revisorer afgår hvert år én,
dog med mulighed for genvalg, således at
valgperioden er 2 år. Revisorerne skal hvert
år, inden generalforsamlingens afholdelse,
gennemgå det samlede regnskab og påse,
at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab
og status forsynes med en påtegning.

§ 15.
1. Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne
i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor
(se indkaldelse § 10).
2. Ophører klubben at eksistere eller udmelder
klubben sig af det i § 3 nævnte landsforbund
og amtsforening afleveres de herfra
modtagne ejendele.
3. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder klubbens
formue idræts- og ungdomsarbejdet i
Roskilde kommune.Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 15.6.1977.
Ændret på ordinær generalforsamling 21.2.1978.
Ændret på ordinær generalforsamling 26.2.1980.
Ændret på ordinær generalforsamling 21.2.1983.
Ændret på ordinær generalforsamling 25.2.1985.
Ændret på ordinær generalforsamling 12.2.1990.
Ændret på ordinær generalforsamling 25.2.1991.
Ændret på ordinær generalforsamling 26.2.1996.
Ændret på ordinær generalforsamling   9.2.1999.
Ændret på ordinær generalforsamling   7.3.2002.
Ændret på ordinær generalforsamling   7.3.2006
Ændret på ordinær generalforsamling   8.3.2011

Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk